Avainsana-arkisto: strategia

TKI-työtä tarjolla!

TAMKissa on tämän syksyn aikana rakennettu uutta TKI-toimintamallia. Syitä uuden toimintatavan hakemiseen on useita. Ensinnäkin TAMKin strategia uudistettiin ja ajantasaistettiin syksyllä 2014. Yksi strategian kehittämisteemoista on tulevaisuuden osaaminen ja oppiminen, mikä varmistetaan muun muassa integroimalla TKI-toiminta oppimiseen ja opetukseen. Strategiassa on asetettu 20 % ulkopuolisen rahoituksen tavoitteeksi vuonna 2020. Ulkopuolisesta rahoituksesta TKI-toiminnan sekä myytävän koulutuksen ja palveluiden tavoite vuodelle 2015 on 2,8 miljoonaa euroa. Tämä tavoite tullaan saavuttamaan. Vuonna 2016 kyseinen tavoite kuitenkin nousee 4,7 miljoonaan euroon. TAMKin ulkopuolisen rahoituksen osuus kokonaisbudjetista olisi ensi vuonna 11 %, kun se tänä vuonna on 9 %. Työtä on siis tulevia vuosina vielä paljon tehtävänä!

Kuvaaja Anni Kilpelä

Kuva 1: Viva-hankkeen palaveri, kuvaaja Anni Kilpelä

Jotta ulkopuolisen rahoituksen tavoite saavutetaan, edellyttää se TKI-hankevolyymin huomattavaa kasvattamista nykyisestä. TKI-hankevolyymin kasvattaminen on tärkeää myös TAMKin valtionrahoituksen turvaamiseksi. Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoituslaskennassa 8 % muodostuu ammattikorkeakoulun ulkopuolisen TKI-rahoituksen kautta. Opetus- ja kulttuuriministeriön vuoden 2014 rahoituslaskentatilastoissa TAMKin asema tässä rahoitusmittarissa oli 24 ammattikorkeakoulun vertailussa kolmanneksi alhaisin. Pystymme suurena ja monialaisena ammattikorkeakouluna paljon parempaan! TAMKia voisi jopa luonnehtia alisuoriutujaksi kyseistä tunnuslukua tarkasteltaessa. Enää ei riitä, että pärjäämme erittäin hyvin tutkintomäärissä ja 55 op/lukuvuosi kertymässä. Tuloskuntoa näissä mittareissä on vaikea parantaa (vaikka sielläkin on töitä tehtävänä!), sen sijaan TKI-mittariin perustavassa rahoituksessa häviämme rutkasti muille amkeille.

TAMKin organisaatiota muutettiin elokuussa 2015. TKI-yksikkö siirtyi TAMKin tutkintokoulutuksen yhteyteen, jotta varmistettaisiin nykyistä parempi koulutuksen ja TKI-toiminnan integraatio sekä opetushenkilöstön sitoutuminen TKI-työhön. TKI-toiminnan strategista ohjausta ja näkyvyyttä kehitetään jatkossa painoalatyöskentelyn ja niiden yhteyteen perustettavien tutkimusryhmien kautta.

TAMKin strategian painoalat:

  • Energiatehokkaat ja terveelliset rakennukset
  • Pedagoginen TKI
  • Sosiaali- ja terveyspalvelujen uudet toimintamallit
  • Yrittäjyys ja uusi liiketoiminta
  • Älykkäät koneet ja laitteet
Kuvaaja Heini Pääkkönen

Viva-hankkeen koulutuspäivä, kuvassa kouluttaja Ovumialta Candido Tomás. Kuvaaja Heini Pääkkönen

Kuinka uutta TKI-toimintamallia on syksyn 2015 aikana rakennettu? Aktiiviset TKI-toimijat ovat kokoontuneet kahteen TKI-työpajaan, jossa on luotu yhteistä ymmärrystä uuden TKI-toimintamallin tarpeellisuudesta, ”rypästelty” TKI-hankkeet painoaloittain, mietitty TKI-toiminnan hyviä käytänteitä ja tunnistettu kehittämiskohteita. Syksyn aikana on strategian painoaloille nimetty veturit ja valittu jäsenet niiden yhteyteen perustettaviin tutkimusryhmiin. On ollut erittäin ilahduttavaa huomata, että TKI-työ kiinnostaa, sillä hakijoita tehtäviin oli runsaasti. TAMKin hankevalmistelijat jatkavat työtään myös ensi vuonna. Tarvitsemme osaavia hankehakemusten kirjoittajia, jotka voivat hypätä ammattimaisesti kirjoittamaan hakemusta myös itselleen vieraalta alueelta. Lisäksi hankeideaprosessia kehitetään, koska varsinkin ideavaiheessa tarvitaan lisää sparrausta ja tietoa eri rahoitusvaihtoehdoista. Uusi TKI-toimintamalli otetaan käyttöön vuoden 2016 alussa.

TKI-työ on erinomainen keino lisätä omaa ja organisaation osaamista. Heittäytyminen uusiin haasteisiin on palkitsevaa, kun osaaminen laajenee ja verkostot TAMKin ulkopuolelle lisääntyvät. TAMKissa on puhuttu uudistuvasta AMK-opettajuudesta vuodesta 2012 lähtien. Opettajan työ on muutoksessa; työhön kuuluu yhä enemmän opetuksen rinnalla myös TKI-hanketyötä ja myytäviä koulutuksia ja palveluja. Myös opiskelijat voivat suorittaa opintoja ulkopuolisen rahoituksen TKI-hankkeiden rinnalla. TKI-työ on mahdollisuus, johon kannattaa tarttua!

Marja Sutela

Teksti: Marja Sutela, vararehtori, Koulutus ja TKI-toiminta

Kuva 1: Viva-hankkeen palaverista, kuvaaja Anni Kilpelä
Kuva 2: Viva-hankkeen koulutuspäivän kuvassa kouluttaja Ovumialta Candido Tomás, kuvaaja Heini Pääkkönen

Mihin tarvitaan TAMKin strategian painoaloja?

TAMKin strategiaa tarkastettiin loppuvuodesta 2014 ja uusiksi painoaloiksi entisen kuuden sijasta tiivistyivät seuraavat:

  • Energiatehokkaat ja terveelliset rakennukset (aikaisemmin Kiinteistöjen ympäristövaikutukset)
  • Sosiaali- ja terveyspalveluiden uudet toimintamallit (tähän yhdistyivät aikaisemmat painoalat Hyvinvointiyrittäjyys ja Senioripalvelut)
  • Yrittäjyys ja uusi liiketoiminta (tähän yhdistyivät aikaisemmat painoalat Kulttuurivienti ja Yrittäjyyspedagogiikka)
  • Älykkäät koneet ja laitteet (aikaisemmin Älykkäät työkoneet)

Strategian painoaloilla haetaan osaamisen kärkiä, joista TAMK on tunnettu kansallisesti ja joissa osaamisemme on erityisen vahvaa. Näillä painoaloilla TAMK on haluttu yhteistyökumppani ja kehittäjä Pirkanmaalla. Ammattikorkeakoulujen toimintaa ohjaava opetus- ja kulttuuriministeriö edellyttää ammattikorkeakouluilta myös strategista profiloitumista ja osaamisen kärkien nimeämistä, jotta ammattikorkeakoulut eroaisivat toisistaan.

Tiivistyykö TAMKin osaaminen näihin neljään strategian painoalaan? Olemmeko tunnettu toimija näissä osaamisissa? Ovatko painoalat ylipäätään oikeita? Kysymykset taitavat olla lähinnä retorisia ja jokaisella TAMKilaisella on oma näkemyksensä asiasta. Joukossa on varmasti niitäkin, jotka eivät ole koskaan kuulleet strategian painoaloista – ja varsinkaan näistä uusista.

Strategian painoalatyöskentelyssä mukana olleena minulle on vahvistunut näkemys siitä, että TAMKin on erittäin vahvana koulutusorganisaationa haastavaa (suomeksi vaikeaa) muuttaa toimintatapaansa sellaiseksi, jossa tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminta sekä myytävien koulutusten ja palveluiden tuottaminen ovat aivan yhtä tärkeitä lakisääteisiä tehtäviä kuin tutkintokoulutus.   Tänäkin keväänä TAMKiin rekrytoidaan useita uusia opettajia. Meillä pitää olla rohkeutta rekrytoida myös sellaisia henkilöitä, joilla on vähemmän opetuskokemusta tai opetusnäyte ei mene aivan nappiin, mutta henkilöllä on kiistatonta osaamista kansainvälisistä työyhteisöistä sekä kokemusta ja näyttöjä hanke/projektityöskentelystä.

Jotta olemme jatkossakin vahvoja kouluttajia ja voimme tarjota opiskelijoillemme uusimman osaamisen, tarvitsemme painoaloja, joissa henkilöstömme pääsee laajentamaan ja kehittämään osaamistaan TKI-toiminnassa sekä myytävässä koulutuksessa ja palveluissa. Ilman strategian painoalatyöskentelyä tutkintokoulutusosaamisemme polkee paikallaan.

Olen entistä vakuuttuneempi, että tarvitsemme strategian painoaloja, joilla kehittämämme osaamistamme kansalliseksi kärjeksi.

Marja Sutela

 Marja Sutela, vararehtori